1333 154th Ave NE Ham Lake , MN 55304 763-232-1605